How to use a bleed kit

Commercial Tourniquet

Tourni-KEY